Rýchly kontakt:

Pražská 4, 040 11 Košice
Tel./Fax: 055 6438781
E-mail: geometra@geometra.sk

O firme

História firmy

Rok 1990 - Vznik firmy podľa vtedajšej legislatívy, s pôvodným názvom "Geoplán" a počtom pracovníkov 7
Rok 1992 - vydanie živnostenského listu ev.č. : Žo . 92/04929/000 pričom sa obchodný názov firmy upravuje na "Ing.Vincent JAKUB - GEOPLÁN"
Rok 1995 - úradným záznamom ev. č. Živ.-95/04661/B sa mení obchodný názov firmy na "Ing.Vincent JAKUB - GEOMETRA"
Rok 2008 - vznik firmy GEOMETRA SK s.r.o.

Vedenie firmy

Ing. Vincent J a k u b, PhD. ,majiteľ a riaditeľ firmy
Ing. Milan D z ú r - G e j d o š, PhD., výkonný riaditeľ

Personálne obsadenie firmy

10 pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, z toho:
 • 7 geodetického odboru
 • 1 strojárskeho odboru
 • 2 geologického odboru
10 pracovníkov so stredoškolským vzdelaním, z toho:
 • 9 geodetického odboru
 • 1 všeobecné

Osobitné oprávnenia, ktoré vlastnia pracovníci firmy

 • oprávnenie podľa § 5 ods.1 zákona SNR č.216/1995 Z.z.,
 • autorizovaný geodet a kartograf,
 • výkon činnosti zodpovedného geodeta,
 • oprávnenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav podľa § 25 ods.1 zákona 330/1991 a § 1 vyhlášky MPVž SR č. 155/1992 Zb.
 • geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác
 • preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác

Prístrojové vybavenie firmy

 • Presné elektronické totálne stanice s aickými záznamníkmi , kompenzačné nivelačné prístroje, GPS prístroj Leica GPS 900CS
 • Spoločnosť Geometra má plne k dispozícii na základe zmluvného vzťahu potrebné stavebné stroje a zariadenia (vrtné súpravy, čerpadlá betónových zmesí, lopatové rýpadlá a nakladacie kolesové stroje, injektážne zariadenia, elektrocentrály, kompresory a stroje na napínanie predpínacej výstuže). Všetci pracovníci pravidelne absolvujú školenia bezpečnosti práce a lekárske prehliadky.