Rýchly kontakt:

Pražská 4, 040 11 Košice
Tel./Fax: 055 6438781
E-mail: geometra@geometra.sk

Referencie

majetkoprávne vysporiadanie stožiarových miest pre stavbu Vedenie 2x400 kV Lemešany - št.hranica Poľsko v dĺžke 60 km pre Slovenské elektrárne a.s., veľkoobchod pre podnikateľov (Metro Košice).

geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie a porealizačné zameranie čističky odpadových vôd Poprad - Matejovce vyžadujúci osobitné prístupy, pre Vsl.vodárne a kanalizácie.

rozsiahle geometrické plány na oddelenie pozemkov pre novozriadenú zložku Obchodné prekládkové centrum v katastrálnych územiach Čierna nad Tisou, Dobrá, Maťovce, Kapušianske Vojkovce, Veľké Kapušany, pre Železnice SR.

registre v okrese Stropkov v kat. územiach: Baňa, Driečna, Potoky, Miňovce, Šandal, Mrázovce Turany nad Ondavou, Bžany, Havaj v okrese Svidník v kat. územiach: Rovné, Dlhoňa, Kurimka, Vyšná Písaná, Nižná Písaná, Svidnička, Cernina, Kapišová, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Korejovce, Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Šarbov, Vyšný Mirošov, Krajná Poľana, Nová Polianka, Štefurov, Jurkova Voľa, Nová Polianka.

periodické deformačné merania a analýzy hrádze odkaliska Tepelného hospodárstva Košice 2 krát ročne od roku 1995.

deformačné merania žeriavových dráh VD Ružín, VD Dobšiná, prístav Bratislava (objekt Ferroservisu).

kompletné geodetické služby pre hlavného dodávateľa stavby železničného mosta v Strede nad Bodrogom


Prieskum pre posúdenie stability zosuvných území, vypracovanie PD sanácie a realizácia sanácie geologického prostredia
Kysak - Čirč, poruchy žel. odrezu v km 50,567 - 50,900
- inžinierskogeologický prieskum
- vypracovanie PD sanácie
- realizácia sanácie
   - kotvená mikropilótová stena
   - drenážno-stabilizačné rebrá
   - rekonštrukcia žel. priekopy
   - zárubný múr
Červený Dvor - Slančík ŠRT, zosuv v km 61,215 - 61,250
- inžinierskogeologický prieskum
- vypracovanie PD sanácie
- realizácia sanácie
   - kotvená pilótová stena
   - úprava žel. násypu nad KPS
   - povrchové odvodnenie
Čierna nad Tisou - Košice NR, poruchy žel. násypu v km 61,500 - 61,800
- inžinierskogeologický prieskum
- vypracovanie PD sanácie
Čierna nad Tisou - Košice NR, poruchy žel. násypu v km 66,250 - 66,370
- inžinierskogeologický prieskum
- vypracovanie PD sanácie
Strážske - Nižný Hrabovec, poruchy, poruchy ľavého svahu žel. zárezu v km 3,970 - 4,040
- inžinierskogeologický prieskum
- vypracovanie PD sanácie
Prešov - Strážske NR, poruchy žel. zárezu v km 2,800 - 3,300
- inžinierskogeologický prieskum
- vypracovanie PD sanácie
- realizácia sanácie
- kotvená pilótová stena
   - odvodnenie územia
      - drenážna clona
      - subhorizontálne odvodňovacie vrty
      - drenážno-stabilizačné rebrá
   - rekonštrukcia žel. priekopy
   - oporný / zárubný múr
Pusté Pole - Lipany NR, poruchy žel. násypu v km 67,550 - 68,000
- inžinierskogeologický prieskum
- vypracovanie PD sanácie
- realizácia sanácie
   -- kotvená pilótová stena
   -- odvodnenie územia
   -   -- drenážna clona
   -   -- subhorizontálne odvodňovacie vrty
   -- rekonštrukcia žel. priekopy
   -- oporný / zárubný múr
Prešov - Strážske, poruchy svahu žel. zárezu v km 36,000 - 36,200
- inžinierskogeologický prieskum
Stabilizácia žel. telesa na trati Plaveč št. hr. - Kysak km 66,720 - 66,800 - zastávka Ďurková
- inžinierskogeologický prieskum
- vypracovanie PD sanácie
- realizácia sanácie
   - kotvená pilótová stena
   - oporný múr z drôtokamenných košov

Prieskum pre projektovanie a výstavbu kanalizácií, vodovodu a plynovodu:
Skupinový vodovod - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina
- inžinierskogeologický prieskum
Lastovce - Luhyňa - Kazimír - Brezina, odkanalizovanie prihraničných obcí
- inžinierskogeologický prieskum
Medzev - Moldava n/Bodvou, Vvtl plynovod
- inžinierskogeologický prieskum
Veľaty - kanalizácia a rozšírenie ČOV Michaľany
- inžinierskogeologický prieskum

Prieskum pre vodohospodárske stavby:
Trsťany, úpravy potoka Trstianka
- inžinierskogeologický prieskum
Ďačov - úprava potoka č. 309/td>
- inžinierskogeologický prieskum
Lackovce, ochranné hrádze vodných tokov
- inžinierskogeologický prieskum
Kendice, oprava hrádze
- inžinierskogeologický prieskum