Rýchly kontakt:

Pražská 4, 040 11 Košice
Tel./Fax: 055 6438781
E-mail: geometra@geometra.sk

Služby

Inžinierska geodézia

Jedná sa o činnosť, ktorú využívajú hlavne projektanti a priemyselné podniky a v rámci nej sa vykonávajú tieto druhy prác:

  • mapové projektové podklady
  • vytyčovanie stavieb
  • porealizačné zameranie stavieb
  • sledovanie deformácií priemyselných zariadení a stavebných objektov (žeriavové dráhy, priehrady,...)
  • zameranie a výpočet kubatúr
  • budovanie GIS (geografických informačných systémov)
  • špeciálne merania podľa požiadaviek zákazníka.

Ku všetkým meraniam môže firma vypracovať analýzy a prognózy. V prípade špeciálnych prác, vyžadujúcich neštandardné postupy a mimoriadne nároky na presnosť vypracujú špičkoví odborníci z firmy osobitné meračské a analytické postupy.

Inžinierska geológia

Spoločnosť Geometra sa zaoberá inžinierskogeologickým prieskumom, prieskumom geologických faktorov životného prostredia, geotechnikou, sanáciou geologického prostredia, ďalej expertíznou, konzultačnou a poradenskou činnosťou z odboru inžinierskej geológie, geotechniky a zakladania stavieb.

Okrem už spomínanej činnosti sa zaoberáme aj vypracovávaním projektovej dokumentácie (PD), hlavne sanácií území ohrozených svahovými deformáciami, ale aj stavieb a rekonštrukcií líniových stavieb, budov, historických a sakrálnych objektov.

Špeciálnou ponukou našej firmy je stavba „na kľúč", t.z. vykonanie inžinierskogeologického prieskumu, vypracovanie PD stavby a realizácia stavby.

Majetkovoprávna činnosť

V rámci tejto činnosti sa vyhotovujú geodetické a kartografické technické podklady pre právne alebo iné úkony, týkajúce sa majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností a jedná sa o:

  • geometrické plány
  • registre obnovenej evidencie pozemkov
  • majetkoprávne podklady pre prípravu stavieb každého druhu.

Inžinierska činnosť

Zabezpečenie komplexných geodetických, majetkovoprávnych prípadne ďalších služieb, pre zákazky väčšieho rozsahu so širším záberom činností a prípadným zabezpečením subdodávateľov. Túto činnosť zabezpečujeme zvyčajne na základe mandátnej zmluvy.